Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό - ShoesMania

Καλώς ορίσατε στο κατάστημα μας!

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

(+30) 21-521-59718

Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12/11/2020

Λόγω lockdown και κλειστών καταστημάτων, ο διαγωνισμός αναβάλλεται!

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ του ομίλου « club FAMOUS shoes stores »
για την κλήρωση την 4η Δεκεμβρίου 2020 – ενός κινητού τηλεφώνου
iphone 11.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η εταιρεία «FAMOUS ΙΚΕ» που εδρεύει στον Βοτανικό Αττικής (στο εξής καλούμενη «Διοργανώτρια»), διοργανώνει από την 1/10/2020 έως τις 3/12/2020 διαγωνισμό, με ονομασία «ΚΛΗΡΩΣΗ – i phone 11» (στο εξής «Διαγωνισμός»), υπό τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι, νόμιμοι
κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κι
έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται συμμετοχής οι εργαζόμενοι
και οι συνεργάτες της Διοργανώτριας και των συνδεδεμένων με αυτήν
εταιρειών καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς όλων των ανωτέρω.
2. Εφεξής, ως «Συμμετέχων» ορίζεται οποιοσδήποτε, έγκυρα, βάσει των
παρόντων όρων, συμμετέχει στον Διαγωνισμό.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΕΤΟΧΗ

3. Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, απαιτείται η αγορά προϊόντος
ανεξαρτήτου αξίας, είτε από το διαδικτυακό κατάστημα https://famous-shoes.gr/ ιδιοκτησίας της εταιρείας, είτε από κατάστημα που αναγράφεται στο site https://famous-shoes.gr/katastimata.html.

Κάθε Συμμετέχων θα πρέπει να φυλάξει την απόδειξη αγοράς προϊόντος, η οποία φέρει τον κρίσιμο αριθμό . ( Μπορείτε να δείτε τον κρίσιμο αριθμό στην απόδειξη στο τέλος των όρων)
Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο ο Συμμετέχων πρέπει να είναι μέλος του club famous και να έχει πραγματοποιήσει αγορά κατά την διάρκεια που κατωτέρω ορίζεται.
4. Ο Διαγωνισμός αρχίζει την 1/10/2020 και λήγει στις 30/11/2020. Μετά την
πάροδο της ημερομηνίας λήξης, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή.
5. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ρητή και
ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων Συμμετοχής
καθώς και των εκάστοτε επίσημων και σχετικών με τον Διαγωνισμό
αποφάσεων της Διοργανώτριας, οι οποίες είναι οριστικές, δεσμευτικές και
αμετάκλητες και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων.
6. Το προσφερόμενο δώρο, είναι ένα είναι καινούργιο κινητό τηλέφωνο i phone 11, το οποίο θα ανακοινώνεται κάθε μέρα μέσω των social media, της εταιρείας μας και δεν αντικαθίσταται ούτε εξαργυρώνεται με μετρητά.
7. Η ανάδειξη των νικητή, θα γίνει με κλήρωση από συμβολαιογράφο , που θα γίνει δημόσια την 4.12.2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην τοποθεσία που θα ανακοινωθεί την 30.11.2020.
Η ανωτέρω κλήρωση, θα αναδείξει έναν νικητή κι έναν επιλαχών, για την
περίπτωση που ο νικητής δεν θα μπορέσει να καρπωθεί το Δώρο λόγω
κωλύματος από οποιαδήποτε αιτία. Χρόνος εμφάνισης του νικητή, ορίζεται 10 ( δέκα ) ημερολογιακές ημέρες από την κλήρωση.
8. Το όνομα του νικητή του διαγωνισμού, θα ανακοινωθεί διαδυκτιακά αμέσως μετά την κλήρωση και θα αναρτηθεί στην σελίδα της διοργανώτριας στο
Α) https://www.facebook.com/FAMOUS.Shoes.Stores/
Β) https://www.instagram.com/famousshoesstores/
Γ) στο Newsletter
Δ) στο blog της εταιρείας
Για την ανακοίνωση του νικητή και του επιλαχόντα, ο κάθε συμμετέχων ανεπιφύλακτα συναινεί, στην δημοσιοποίηση μόνον του ονόματος του και της πόλης κατοικίας του, αναντίρρητα αποδεχόμενος ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων του, με την αγορά και μόνον προϊόντος, για την περίοδο του διαγωνισμού.
Ο νικητής θα ενημερωθεί στον αριθμό του τηλεφώνου που δήλωσε κατά την γενομένη παραγγελία, για τον ακριβή χρόνο, τόπο και εν γένει περαιτέρω διαδικασία
αποδοχής και κάρπωσης του i phone. Εάν δεν έχει καταστεί εφικτή η επικοινωνία
της Διοργανώτριας με τον νικητή με υπαιτιότητα του τελευταίου ή εάν δεν
έχει γίνει αποδοχή του Δώρου από τον νικητή, εντός δέκα (10) ημερών από
την διεξαγωγή της κλήρωσης, τότε το Δώρο αποδίδεται στον α’ επιλαχών
για τον οποίο ισχύουν ομοίως οι χρόνοι του παρόντος άρθρου.
9. Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης του
Δώρου σε περίπτωση μη τήρησης των παρόντων όρων, οι οποίοι
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. Επίσης, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα
να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος.
Οποιαδήποτε συμμετοχή δεν πληρεί όλους ανεξαιρέτως τους όρους
συμμετοχής δεν θεωρείται έγκυρη και αποκλείεται αυτόματα από τον
Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση των Συμμετεχόντων.
10. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να γίνει ακύρωση του νικητή του Διαγωνισμού
σε περίπτωση που :
α) αυτός δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου αρ. 3 του παρόντος.
β) δεν καταστεί εγκαίρως εφικτή ή τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους και
γ) εάν είναι εργαζόμενος της Διοργανώτριας εταιρείας.
11. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά τη ρητή αποδοχή και συναίνεση
των Συμμετεχόντων ως προς την τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων
τους από την Διοργανώτρια για τους σκοπούς του Διαγωνισμού αλλά και
μετά το πέρας αυτού για ενημέρωση σχετικά με προωθητικές ενέργειες της
Διοργανώτριας στο μέλλον, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα Ελληνική και
Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
12. Η Διοργανώτρια διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιήσει τους
παρόντες όρους του Διαγωνισμού καθώς και να τον ακυρώσει, να τον
αναβάλλει ή να τον παρατείνει κατά την διακριτική της ευχέρεια,
ενημερώνοντας για τις τροποποιήσεις αυτές τους Συμμετέχοντες μέσω της
ιστοσελίδας της www.famous-shoes.gr . Κάθε τροποποίηση θα ισχύει
αυτοδικαίως από την δημοσίευσή της στην ανωτέρω ιστοσελίδα.
13. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα του νικητή
και να δημοσιεύσει φωτογραφίες του κατά την παραλαβή και χρήση του
δώρου στην επίσημη ιστοσελίδα της ή στην σελίδα της στο Facebook
καθώς και να προβεί σε οποτεδήποτε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε
σχετικού γεγονότος.
14. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή
του παρόντος, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια καθίστανται
τα Δικαστήρια Αθηνών.

Φιλικά.

Κόκκαλη Ιωάννα

Διεύθυνση Ανάπτυξης Δικτύου

Τηλ.: 210.2515.855

www.famous-shoes.gr